Algemene voorwaarden voor het gebruik van het platform van reisservice door Triplemind.com

§ 1Algemene regelingen
1.1 De firma Triplemind GmbH, Berliner Str. 2, 63065 Offenbach am Main, HRB B43729, HR Frankfurt am Main (hierna: de leverancier), biedt de aanbieders van accommodatie en andere reisservices (hierna: de gebruiker) binnen de grenzen van het contract van services de mogelijkheid om blijvend de elektronische bemiddeling van accommodaties te gebruiken op de aangegeven online-marktplaatsen volgens de specificaties van de voorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden bevatten uitsluitend de voorwaarden die betrekking hebben op de gemaakte afspraken tussen de leverancier en de gebruiker betreffende de door de leverancier aangeboden diensten.  Afspraken die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien ze door de leverancier schriftelijk bevestigd zijn. Dit is ook nodig indien de leverancier op de hoogte is van de conflicterende of afwijkende voorwaarden voor de gebruiker en de diensten zonder reserve levert. Met de toelating volgens § 3 accepteert de gebruiker de voorwaarden definitief.
1.2.1 Veranderingen van deze voorwaarden zullen aan de gebruiker door de leverancier schriftelijk gemeld worden, per fax of e-mail. Als de gebruiker niet binnen 4 weken nadat hij het bericht onder ogen heeft gehad, bezwaar maakt tegen de veranderingen, worden de veranderingen als geaccepteerd beschouwd. Wanneer de voorwaarden zijn veranderd, wordt de gebruiker afzonderlijk op de hoogte gesteld over zijn recht op bezwaar en de wettelijke gevolgen van een zwijgen.
§ 2Services platformgebruikers
2.1 De marktplaats is een platform voor aanbieders van diensten in het toerisme. De marktplaats heeft een geïntegreerd, automatisch systeem dat erop gericht is om informatie te verwerken om zowel de communicatie tussen gebruiker en de uiteindelijke klant te vereenvoudigen als de mogelijkheden van de administratie en de controle van de specifieke contracten te verbreden.
2.2 De services voor de aanbieders omvatten onder andere
2.2.1 voorbereiding van de mogelijkheid om de marktplaats te gebruiken na de erkenning volgens § 3;
2.2.2 mogelijk maken van presentaties en contractuele uitkomsten op de marktplaats door een aankondiging die is geïnitieerd door de gebruiker volgens § 4;
2.2.3 ontwikkeling van de mogelijkheid van informatie of communicatie tussen de gebruikers en de uiteindelijke klanten;
2.2.4 advies- en helpservice voor de gebruiker na afzonderlijke overeenstemming met de leverancier..
2.2.5De leverancier garandeert dat de server jaarlijks gemiddeld voor 95 % beschikbaar is. Uitgesloten zijn de periodes waarin de server niet beschikbaar is als gevolg van technische of andere problemen die buiten het bereik van de invloed van de leverancier liggen (overmacht). De leverancier is toegestaan de diensten te beperken indien beveiliging van de netserver operator onderhoud van het web vereist, in het bijzonder om ernstige beschadigingen van het web, de gebruikte software of de opgeslagen data te voorkomen.
§ 3Toelating en toegang tot de marktplaats
3.1 Voorwaarde voor het gebruik van de marktplaats is de toelating door de leverancier. De marktplaats is alleen beschikbaar voor aanbieders van accommodaties of andere reisservices die hun diensten meer dan eens verrichten of enkel als particulier (contractant volgens § 14 BGB) en die volledig contractueel vaardig zijn. Een recht op toelating of gebruik van de marktplaats bestaat niet.
3.2 De gebruiker is verplicht zijn bedrijfsgegevens te noemen wanneer hij zich aanmeldt voor aanmelding. De toelatingsaanmelding zal per e-mail of fax worden bevestigd. Bij aanvaarding is voor onbeperkte tijd een servicecontract gesloten tussen de leverancier en de gebruiker volgens dezevoorwaarden.
3.3 Zodra de gegevens van de gebruiker na de registratie veranderen, is de gebruiker verplicht de verklaringen onmiddellijk voor de leverancier aan te passen.
3.4 De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid van de verklaringen die hij heeft gemaakt gedurende de aanmelding volgens § 3.2 en tegenover andere marktplaatsgebruikers. De gebruiker is verplicht de leverancier onmiddellijk te informeren over toekomstige veranderingen.
3.5 De leverancier heeft het recht om de toelating van een gebruiker in te trekken of een gebruiker de toegang te ontzeggen indien er aannemelijke reden is dat de gebruiker de voorwaarden voor gebruik heeft geschonden. De gebruiker kan deze maatregelen afwenden indien hij voldoende in staat is het tegendeel aan te tonen en de kosten draagt.
3.6 Alle inlogcodes zijn individueel en mogen alleen door de gemachtigde gebruiker gebruikt worden De gebruiker is verplicht om de inlogcode en het wachtwoord geheim te houden en het op een geschikte manier buiten het bereik van derden te bewaren en om frauduleus gebruik te voorkomen alsmede verlies. Indien er vermoeden is van misbruik door derden, is de gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de leverancier te melden. Zodra de leverancier is geïnformeerd over het ongeautoriseerde gebruik, blokkeert de leverancier de ongeautoriseerde toegang blokkeren. De leverancier behoudt het recht om de inlogcode en het wachtwoord van de gebruiker te veranderen; in een dergelijk geval informeert de leverancier dit onmiddellijk aan de gebruiker. De gebruiker draag de kosten die veroorzaakt zijn door derden die de toegangsgegevens van de gebruiker gebruikt hebben. De gebruiker is aansprakelijk tegenover de leverancier als hij zijn plichten niet nakomt en zich onthoudt van de vergoeding van kosten of de eisen van derden zoals die veroorzaakt zijn door de schending van de bovengenoemde plichten.
§ 4Prijzen, betaalmethoden
4.1If the supplier´s performance is based on an offer with costs the compensation that has to be paid by the user depends on the current price condition which are visible on the marketplace
4.2 De leverancier is toegestaan de compensatie eenmaal per kwartaal te verhogen. De aanvaarding van de gebruiker is noodzakelijk. De aanvaarding wordt als gegeven beschouwd, als de gebruiker niet binnen 4 weken, nadat hij het bericht van wijziging heeft ontvangen, bezwaar heeft gemaakt. De leverancier heeft de verantwoordelijkheid om de gebruiker bij het bericht van wijziging te informeren over de gevolgen van het zich onthouden van een bezwaar.
4.3 Het factuurbedrag moet binnen 10 mandagen na het ontvangen van de factuur betaald zijn. Bij in gebreke blijven, gelden wettelijke maatregelen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen altijd netto prijzen waaraan de te betalen wettelijke belastingen worden toegevoegd op de dag dat de factuur is ontvangen.
4.5 De bestellende partij kan alleen een klacht indienen tegen de eis van de leverancier indien deze niet eerder ter discussie heeft gestaan of indien deze reeds wettig is verklaard..
4.6De korting wordt alleen verstrekt indien deze afzonderlijk en schriftelijk is overeengekomen
4.7 De gebruiker stemt in met het bewaren van de factuurgegevens voor toekomstige documentatie en/of vanwege de wettelijke plicht om te bewaren..
§ 5Uitkomst contracten op de marktplaats
5.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid om diensten aan de uiteindelijke klanten aan te bieden. Deze aanbiedingen zijn niet wettelijk bindend volgens § 145 BGB, maar alleen een uitnodiging om een bod te doen (invitatio ad offerendum) tenzij anders overeengekomen.
5.2 Gesloten contracten over de door de gebruiker aangeboden diensten vinden uitsluitend plaats tussen de gebruiker en de klant en is zonder deelname van de leverancier.
5.3De uitwisseling van de contracten die gesloten zijn op de marktplaats vindt uitsluitend plaats tussen de particuliere gebruiker en de uiteindelijke klant. De leverancier staat niet garant voor de uitvoering van een contract dat op de marktplaats is gesloten en is tevens niet aansprakelijk voor mankementen in kwaliteit of verantwoordelijk voor de aangeboden service. De leverancier heeft geen verplichting om erop toe te zien dat de contracten tussen gebruikers en klanten worden uitgevoerd.
5.4 Alle intentieverklaringen die gemaakt zijn na het gebruik van de particuliere inlogcode van een gebruiker beïnvloeden voor of tegen de gebruiker. Dit geldt niet indien de ontvanger van de verklaring op de hoogte is van de afwezigheid van het recht om namens de gebruiker te handelen.
5.5 Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van de ware identiteit van de gebruiker en de macht tot overdracht van de gebruiker. Indien er twijfels zijn, dienen de contracterende partijen zichzelf te informeren over de ware identiteit en de macht tot overdracht van de andere contracterende partij.
5.6 De leverancier behoudt het recht de inhoud en de structuur van het platform te wijzigen en om de corresponderende interface van de gebruiker te veranderen of uit te breiden, indien de uitvoering van het doel niet of niet aanzienlijk wordt beïnvloed. De leverancier informeert de gebruiker van de marktplaats volgens afspraak over de wijzigingen.
§ 6 De plichten van de gebruikers
6.1Een aankondiging vindt niet plaats indien
6.1.1 specificaties zodanig onvolledig zijn dat zaak en prijs niet gekwalificeerd kunnen worden;
6.1.2 de aankondiging, de aanbieding of de verwerkelijking van het contract, volgens het particuliere beoogde contract in het terzake doende wettelijk systeem, wetten, wettelijke voorschriften of vergunningsbevelen zou schenden of contra bonos mores (immoreel contract) is. De leverancier is geautoriseerd een dergelijke aankondiging van de marktplaats te verwijderen.
6.2Accomodaties of diensten die alleen kunnen worden aangeboden als er een wettelijke akte voor is, mogen alleen op de marktplaats worden aangeboden of gevraagd worden als de noodzaak van de akte in de aankondiging genoemd is en de dienst alleen plaatsvindt met de uitwisseling van de wettelijk noodzakelijke akte.
§ 7 De aansprakelijkheid van de leverancier
7.1 De leverancier is alleen onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke en grove verwaarlozing; voor eenvoudige verwaarlozing alleen indien essentiële contractuele verplichtingen zijn geschonden of leven, lichaam of gezondheid zijn beschadigd. De aansprakelijkheid voor gevolgde schade is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen betaling in geval van eenvoudige verwaarlozing, met uitzondering van het geval dat leven, lichaam of gezondheid zijn beschadigd.
7.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor falen in het intrasysteem of het grid-type netwerk..
7.3 De leverancier is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens volgens de passages hierboven, indien een dergelijk verlies niet te voorkomen was middels adequate maatregelen voor het bewaren van gegevens door de gebruiker.
7.4 De aansprakelijkheid heeft geen betrekking op storingen in het gebruik volgens het contract van service die op de marktplaats staan weergegeven en die veroorzaakt zijn door ongeschikt of verkeerd gebruik van de gebruiker.
7.5 Voor zover er een mogelijkheid bestaat en wordt benut om via de marktplaats te verwijzen naar een database, websites, diensten van derden etc., bijvoorbeeld middels links of hyperlinks, is de leverancier niet aansprakelijk voor de toegang, het voortbestaan of de veiligheid noch voor hun inhoud. Bovenal is de leverancier niet aansprakelijk voor hun wettigheid, correctheid aangaande intentie, volledigheid of actualiteit.
7.6De aansprakelijkheid van de leverancier volgens § 7 THK is als volgt begrensd: Als de leverancier verwijtbaar de wet van telecommunicatie of andere geldende wetten die ingesteld zijn vanwege deze wet of een officieel bevel van een regelgevende autoriteit voor telecommunicatie en post, overtreedt, en heeft het voorschrift of de verplichting de veiligheid van de vragende partij tot doel, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een financieel verlies van 12.500 €. De aansprakelijkheid van de leverancier ten aanzien van alle benadeelde partijen is beperkt tot 10 miljoen euro per iedere schade veroorzakende gebeurtenis. Indien de compensaties waarop meerdere mensen recht hebben vanwege eenzelfde gebeurtenis, het maximum bedrag overschrijden, dan zal de compensatie proportioneel worden teruggebracht totdat alle schadevergoedingen proportioneel zijn ten opzichte van het maximum bedrag. De aansprakelijkheidsbeperking van aansprakelijkheid van het bedrag is niet van toepassing indien de schade opzettelijk is veroorzaakt.
7.7 De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking van aansprakelijk is in principe van toepassing in het voordeel van medewerkers, vertegenwoordigers en ondersteunend personeel van de leverancier.
§ 8Inhoud van buiten, virussen
8.1 De gebruikers is niet toegestaan om inhoud (bijvoorbeeld middels links of frames) op de marktplaats te plaatsen die wettelijke bepalingen, officiële richtlijnen of moraliteit schaden. Evenmin zijn de gebruikers toegestaan inhouden te presenteren waarmee ze inbreuk maken op een recht van derden, in het bijzonder auteursrechten, industriële eigendomsrechten, gebruikerspatenten en ontwerprechten.
8.2 De leverancier gebruikt in geen geval inhoud van buiten, tenzij de inhoud wordt gebruikt voor eigen doeleinden volgens § 10.7
8.3De leverancier behoudt het recht om inhouden van buiten te blokkeren indien ze bevattelijk zijn voor vervolging vanwege geldende wetten of indien ze zonder twijfel het doel hebben om een criminele daad voor te bereiden.
8.4 De gebruiker zal de leverancier vrijwaren van alle eisen die derden tegen de leverancier maken als gevolg van het schenden van hun rechten of het schaden van de wet in het plaatsen van aanbiedingen en/of inhouden. Wat dit betreft moet de gebruiker de kosten voor de verdediging van de leverancier dragen inclusief alle rechtzittingskosten en honoraria van juristen.
§ 9 Andere plichten van gebruikers
9.1 De gebruiker is verplicht,
9.1.1 om aan het vereiste bewaren van gegevens gedurende de hele contracttermijn in te voldoen. Dit heeft met name betrekking op het zorgvuldige en gewetensvolle gebruik van inlogcodes en wachtwoorden;
9.1.2 om de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van technische wijzigingen in zijn gebied die het voorzien in service of de veiligheid van de marktplaats van de leverancier kunnen verstoren.
9.1.3 om, voor zover dat nodig is, bij te dragen aan verheldering wanneer derden de marktplaats bedreigen.
9.2 De gebruiker verplicht zichzelf om alle handelingen die het functioneren van de marktplaats bedreigen of verstoren te voorkomen en om zich geen toegang te verlenen tot de data waartoe hij niet het recht heeft om er zich toegang toe te verlenen. Ook moet de gebruiker met zoveel als redelijkerwijs mogelijk is voorzichtigheid zorgen dat de informatie die hij via de marktplaats en gestelde gegevens verstuurd niet besmet is met virussen, wormen of trojanen. De gebruiker verplicht zichzelf om alle schade te vergoeden die is veroorzaakt door het negeren van deze verplichtingen en bovendien moet hij de leverancier schadeloos stellen van eisen van derden, inclusief de juridische honoraria en rechtzittingskosten, tegen de leverancier vanwege het negeren door de gebruiker van deze verplichtingen.
§ 10Beveiliging gegevens en privacy-beleid
10.1 De server van de leverancier is beveiligd volgens bekende methoden, in het bijzonder middels firewalls; de gebruiker is echter op de hoogte van het risico voor alle partijen dat aangeleverde gegevens onwettelijk kunnen worden ingezien in de overdrachtsroute. Dit gaat niet alleen op voor de uitwisseling van informatie via e-mail die het systeem verlaat, maar ook voor het geïntegreerde nieuwssysteem en alle andere soorten overdrachten van gegevens. Om deze reden kan de vertrouwelijkheid van de gegevens die via de marktplaats worden overgedragen niet worden gegarandeerd.
10.2 De gebruiker stemt in met het recht van de leverancier om informatie en gegevens over het proces van zakelijke transacties en het gedrag van gebruikers en uiteindelijke klanten gedurende transacties op anonieme wijze te verzamelen en ze uitsluitend anoniem te gebruiken voor marketing doeleinden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van statistieken en presentaties.
10.3 De leverancier heeft het recht om te werken met de gegevens van de gebruiker die hij heeft verkregen in verband met de zakelijke verhouding en om ze te bewaren gedurende de contracttermijn door de specificaties van de privacy-voorwaarden in acht te nemen. In het bijzonder stemt de gebruiker in dat de leverancier
10.3.1 de specifieke gegevens die de gebruiker hem gaf in verband met de toelatingsaanmelding aangaande bedrijfsgegevens, factuurgegevens, de contactpersoon van de gebruiker en corresponderende updates die de gebruiker genoemd heeft, bewaart en ermee werkt;
10.3.2 de gegevens van de gebruiker die hij aan de marktplaats onafhankelijk heeft toegevoegd in verband met de gewenste representatie van het bedrijf in de detailhandel bewaart en ze beschikbaar maakt in het publieke en gesloten deel van de marktplaats voor anders geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers;
10.3.3 de mogelijk gedurende het transactieproces gebruikte persoonlijke gegevens bewaart en ze deelt met andere gebruikers en maakt ze beschikbaar voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers;
10.3.4 niet-persoonlijke gegevens aangaande de inhoud van de transactie bewaart, ze deelt met andere gebruikers en ze beschikbaar maakt voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers..
10.4 Los van het genoemde gebruik vereist anderssoortig gebruik van persoonlijke gegevens de afzonderlijke instemming van de gebruiker. De gebruiker is gemachtigd zijn instemming volgens § 9.3 op elk moment in te trekken voor zover hij hiermee instemde met het gebruik van de persoonlijke gegevens.
10.4.1 De leverancier behandelt alle gegevens vertrouwelijk die de gebruiker aangaan en door hem als vertrouwelijk zijn aangemerkt, en hij gebruikt ze alleen in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden. De leverancier behoudt het recht hier van af te wijken indien hij vanwege wettelijke of officiële bepalingen hiertoe gedwongen wordt.
10.4.2 Met de aanmelding volgens § 3.2 garandeert de gebruiker en alle andere gebruikers dat aangaande de gegevens die zijn overgedragen, het belang van de privacy van de gegevens erkend is en hij stelt de leverancier schadeloos van alle claims, ook die aangaande publieke wetgeving.
10.4.3 Met de aanmelding volgens § 3.2 verschaft de gebruiker de leverancier het recht om de contents die de gebruiker op de pagina plaats, in het bijzonder foto’s en grafische afbeeldingen, op een andere plaats op de marktplaats voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Dit recht is niet exclusief, niet tijdelijk, onderhandelbaar en qua content onbegrensd.
§ 11 Aanmelding en aanvang
11.1 Een gedeeltelijke of gehele overdracht van de rechten van de gebruiker uit het contract met de leverancier aan derden is onmogelijk.
11.2 De gebruiker is alleen toegestaan tegen de leveranier in te gaan met onmiskenbare of wettelijk bindende tegenclaims.
§ 12Duur contract
12.1 Voor zover het aanbod dat ten grondslag ligt aan het contract geen aanleiding tot anders geeft, zal het contract dat ten grondslag ligt aan de voorwaarden worden gesloten voor een duur van 12 maanden. Dit gaat in op het moment van aanmelding bij de leverancier volgens § 3.
12.2 Het contract zal met 12 maanden verlengd worden indien het niet beëindigd is met inachtneming van de opzegtermijn van een maand. Het recht op de buitengewone opzegging volgens § 12.3 blijft onaangeroerd.
12.3 Elke partij heeft het recht de overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen op grond van een belanghebbende reden. Een belanghebbende reden voor de leverancier betreft in het bijzonder:
12.3.1 het overtreden door de gebruiker van de algemene voorwaarden, nadat de overtreding na een gestelde deadline nog niet ongedaan is gemaakt.
12.3.2 L'acte de l'utilisateur de délit ou la tentative, par exemple fraude;
12.3.3 het nalaten van betaling na meer dan 6 weken tegen de plicht tot betaling van de gebruiker in volgens 3.2 en 3.3.
12.3.4 constante operationele storingen als gevolg van overmacht, buiten het bereik van de leverancier, bijvoorbeeld door een natuurramp, brand of een niet door verwaarlozing veroorzaakt mankeren van netwerken
12.4 In case of a from the supplier expresses the cancellation, heeft hij het recht een bedrag te eisen van 75 % van de som van alle huren, die de gebruiker gedurende de contracttermijn had moeten betalen, met gelijktijdige opzegging als de gebruiker niet kan bewijzen dat de leverancier geen schade heeft geleden die lager is dan dit bedrag.
12.5 Beëindigingen van overeenkomst moeten in geschreven vorm worden gedaan.
§ 13Geldende wet, wetgeving, opzeggingsclausule
13.1 De wet van de Federale Republiek van Duitsland is toepasbaar op de VN-conventie voor contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG)
13.2 Rechtsgebied voor alle wettelijke geschillen is Offenbach am Main. De leverancier is ook geauthoriseerd om een geding aan te spannen in het oorspronggebied van de gebruiker.
13.3 Indien er regels van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of raken en/of niet in overeenstemming zijn met de wettelijke maatregelen, dan blijft de rest van de regels hierbij geldig. De ongeldige clausule zal vriendschappelijk vervangen worden door de partijen in het contract door een clausule die het economische doel van de ongeldige clausule op een bruikbare manier het meeste benaderd. De hiervoor gemelde maatregel is ook van toepassing op mazen.
Opgesteld door jurist dr. Tim Becke, lindemannpartner.de

Allgemeine Nutzungsbedingungen

§ 1Allgemeine Regelungen
1.1 Die Firma Triplemind GmbH, Berliner Straße 2, 63065 Offenbach am Main, HRB B43729, HR Offenbach am Main (nachfolgend: Anbieter), bietet Betreibern von Unterkünften und Anbietern sonstiger Reiseleistungen (nachfolgend: Nutzer) im Rahmen eines Dienstvertrages die Möglichkeit, ihre elektronische Unterkunftsvermittlung auf dem von ihr betriebenen Online-Marktplatz, dieser Internetseite (nachfolgend: Marktplatz) gemäß den Vorgaben dieser Nutzungsbedingungen dauerhaft zu nutzen.
1.2Diese Nutzungsbedingungen enthalten abschließend die zwischen dem Anbieter und dem Nutzer geltenden Bedingungen für die vom Anbieter im Rahmen dieses Dienstvertrages angebotenen Leistungen. Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn diese vom Anbieter in Textform bestätigt werden. Dies gilt auch dann, wenn der Anbieter in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Nutzers Leistungen vorbehaltlos erbringt. Mit der Zulassung gemäß § 3 erkennt der Nutzer diese Nutzungsbedingungen als maßgeblich an.
1.2.1 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer vom Anbieter schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Nutzer solchen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als vereinbart. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Nutzer im Falle der Änderung der Nutzungsbedingungen gesondert hingewiesen.
§ 2Leistungen des Plattformbetreibers
2.1 Der Marktplatz ist eine Plattform für Anbieter von Dienstleistungen in der Touristikbranche. Der Marktplatz verfügt über ein integriertes, automatisiertes Informationsübermittlungssystem zwecks Vereinfachung der Kommunikation zwischen Nutzer und Endkunde wie auch über umfangreiche Funktionalitäten zur Verwaltung und Überwachung der jeweiligen Kontakte.
2.2 Die Leistungen des Anbieters bestehen u.a. aus
2.2.1 Bereithaltung der Nutzungsmöglichkeiten des Marktplatzes nach Zulassung des Nutzers gemäß §3;
2.2.2 Ermöglichung von Präsentationen und Vertragsabschlüssen auf dem Marktplatz durch vom Nutzer initiierte Ausschreibungen gemäß §4;
2.2.3 Schaffung von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Nutzern und Endkunden;
2.2.4 Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Nutzer nach gesonderter Vereinbarung mit dem Anbieter.
2.2.5 Der Anbieter gewährleistet eine Erreichbarkeit der zur Verfügung gestellten Server von 95% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server auf Grund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich des Anbieters liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) über das Internet nicht zu erreichen ist. Der Anbieter kann den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der verwendeten Software oder gespeicherter Daten dies erfordern.
§ 3Zulassung und Zugang zum Marktplatz
3.1 Voraussetzung für die Nutzung des Marktplatzes ist die Zulassung durch den Anbieter. Der Marktplatz steht nur solchen Betreibern von Unterkünften und Anbietern sonstiger Reiseleistungen zur Verfügung, die ihre Leistungen mehr als nur gelegentlich und nicht ausschließlich privat erbringen (Unternehmer i. S. d. § 14 BGB) und die voll geschäftsfähig sind. Ein Anspruch auf Zulassung oder Nutzung des Marktplatzes besteht nicht.
3.2 Der Nutzer hat im Zulassungsantrag seine Unternehmensdaten zu benennen. Die Annahme des Zulassungsantrags erfolgt durch Zulassungsbestätigung per E-Mail oder per Telefax. Durch die Zulassung kommt ein Dienstvertrag auf unbestimmte Zeit zwischen dem Anbieter und dem jeweiligen Nutzer nach diesen Nutzungsbedingungen zustande.
3.3 Tritt hinsichtlich der vom Nutzer bei der Anmeldung anzugebenden Daten nach der Anmeldung eine Änderung ein, so ist der Nutzer verpflichtet, die Angaben umgehend gegenüber dem Anbieter zu korrigieren.
3.4 Der Nutzer steht dafür ein, dass die von ihm, insbesondere im Rahmen seines Antrages auf Zulassung gemäß § 3.2 gegenüber dem Anbieter und anderen Nutzern des Marktplatzes gemachten Angaben wahr und vollständig sind. Er verpflichtet sich, dem Anbieter alle künftigen Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.
3.5 Der Anbieter ist berechtigt, einem Nutzer die Zulassung zu entziehen oder den Zugang zum Marktplatz zu sperren, falls ein hinreichender Verdacht besteht, dass er gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen hat und der Verdacht trotz Aufforderung zur Stellungnahme nicht unverzüglich ausgeräumt ist. Der Nutzer kann diese Maßnahmen abwenden, wenn er den Verdacht durch Vorlage geeigneter Nachweise auf eigene Kosten ausräumt.
3.6 Alle Logins sind individualisiert und dürfen nur vom jeweils berechtigten Nutzer verwendet werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Login und Passwort geheim zu halten und sorgfältig und vor Zugriffen Dritter geschützt aufzubewahren und vor Missbrauch und Verlust zu schützen. Bei Verdacht des Missbrauchs durch einen Dritten wird der Nutzer den Anbieter hierüber unverzüglich informieren. Sobald der Anbieter von der unberechtigten Nutzung Kenntnis erlangt, wird der Anbieter den Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. Der Anbieter behält sich das Recht vor, Login und Passwort eines Nutzers zu ändern; in einem solchen Fall wird der Anbieter den Nutzer hierüber unverzüglich informieren. Der Nutzer ist für Kosten, die andere Personen über seine Zugangskennung verursachen, verantwortlich. Er haftet gegenüber dem Anbieter für die Einhaltung der vorstehenden Pflichten und stellt ihn von Kosten und Ansprüchen Dritter frei, die durch die Verletzung der vorstehenden Pflichten entstehen.
§ 4Preise, Zahlungsbedingungen, Bestpreisgarantie
4.1 Soweit die Leistung des Anbieters nach dem zugrundeliegenden Angebot kostenpflichtig ist, richtet sich die vom Nutzer zu zahlende Vergütung nach den aktuellen Preiskonditionen, welche auf dem Marktplatz einsehbar sind.
4.2 Der Anbieter ist berechtigt, die Vergütung maximal je einmal pro Quartal zu erhöhen. Die Preiserhöhung bedarf der Zustimmung des Nutzers. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Nutzer der Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Der Anbieter verpflichtet sich, den Nutzer mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen.
4.3 Rechnungsbeträge sind innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Rechnungszugang zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln zu den Folgen des Zahlungsverzugs.
4.4 Mangels anderweitiger individualvertraglicher Vereinbarungen handelt es sich bei den vereinbarten Preisen um Nettopreise, denen die am Tag der Rechnungstellung fälligen gesetzlichen Steuern hinzugerechnet werden.
4.5 Gegen Forderungen des Anbieters kann der Auftraggeber nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
4.6 Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
4.7 Mit der Speicherung der Abrechnungsdaten zu Beweiszwecken und/oder im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ist der Nutzer einverstanden.
4.8 Mit Übernahme einer „Bestpreisgarantie“ gewährleistet der Nutzer den besten Preis für die angebotene Unterkunft in dem Sinne, dass er jedem Endnutzer wenigstens den Unterkunftspreis bietet, den er oder ein Dritter sonst online für die selbe Unterkunft mit den selben Anreise- und Abreisedaten sowie den selben Buchungsbedingungen anbietet.
§ 5Abschluss von Verträgen auf dem Marktplatz
5.1 Nutzer haben die Möglichkeit, auf dem Marktplatz Offerten an Endkunden zu unterbreiten, wobei mangels anderweitiger Vereinbarung mit dem jeweiligen Endkunden hierin kein rechtlich verbindliches Angebot im Sinne des § 145 BGB, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (invitatio ad offerendum) zu sehen ist.
5.2 Vertragsschlüsse über die vom Nutzer angebotenen Leistungen erfolgen ausschließlich im Verhältnis zwischen Nutzer und Endkunde ohne Beteiligung des Anbieters.
5.3 Die Abwicklung von auf dem Marktplatz geschlossenen Verträgen ist alleinige Angelegenheit der jeweiligen Nutzer und Endkunden. Der Anbieter übernimmt für die auf dem Marktplatz geschlossenen Verträge weder eine Gewähr für die Erfüllung der auf dem Marktplatz geschlossenen Verträge noch eine Haftung für Sach- oder Rechtsmängel der angebotenen Leistungen. Den Anbieter trifft keinerlei Pflicht, für die Erfüllung der zwischen den Nutzern zustande gekommenen Verträge zu sorgen. § 6 (Garantierte Buchungen) bleibt unberührt.
5.4 Alle unter der Verwendung der jeweiligen Logins eines Nutzers abgegebenen Willenserklärungen wirken für und gegen diesen Nutzer, es sei denn, dass dem Erklärungsempfänger die mangelnde Vertretungsberechtigung des Erklärenden bekannt ist.
5.5 Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die wahre Identität und die Verfügungsbefugnis der Nutzer. Bei Zweifeln sind beide Vertragspartner gehalten, sich in geeigneter Weise über die wahre Identität sowie die Verfügungsbefugnis des anderen Vertragspartners zu informieren.
5.6 Der Anbieter behält sich das Recht vor, Inhalt und Struktur der Plattform sowie die dazugehörigen Benutzeroberflächen zu ändern oder zu erweitern, wenn hierdurch die Zweckerfüllung des mit dem Nutzer geschlossenen Vertrages nicht oder nicht erheblich beeinträchtigt wird. Der Anbieter wird die Nutzer des Marktplatzes über die Änderungen entsprechend informieren.
§ 6 Garantierte Buchungen
6.1 Soweit der Anbieter eine Buchung als garantiert anbietet („Garantierte Buchung“) gewährleistet der Anbieter die Erfüllung der Zahlungspflichten des Endkunden in folgendem Umfang:
6.1.1 Sofern zwischen dem Anbieter und dem Endkunden ein Termin vereinbart wurde, bis zu dem der Endkunde vom Vertrag zurücktreten kann, kann der Endkunde bis zu diesem Termin vom Vertrag zurücktreten, ohne dass den Anbieter eine Zahlungspflicht trifft.
6.1.2 Nimmt der Endkunde eine Unterkunft nicht in Anspruch, hat sich der Anbieter alle Zahlungen des Endkunden sowie die Einnahmen aus einer anderweitigen Vermietung der Unterkunft anrechnen zu lassen. Im übrigen hat er sich ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen wie folgt: Bei Übernachtung 10%, bei Übernachtung mit Frühstück 20%, bei Halbpension 30% und bei Vollpension 40% des vereinbarten Gesamtpreises. Dem Nutzer steht der Nachweis frei, dass die genannten Abschläge nicht oder nicht in der angegebenen Höhe entstanden sind. Dem Anbieter bleibt es unbenommen, dem Nutzer gegenüber den Nachweis einer höheren Aufwendungsersparnis zu führen. In diesem Fall ist der Anbieter nur zur Bezahlungen des entsprechend geringeren Betrages verpflichtet.
6.1.3 Im übrigen gewährleistet der Anbieter die Zahlung, sofern der Nutzer das Ausbleiben oder den Rücktritt des Gastes innerhalb einer Woche seit Beginn des Buchungszeitraums schriftlich anzeigt und der Rücktritt nicht vom Anbieter zu vertreten ist.
6.2 Zur Sicherung der Provisionsansprüche des Anbieters tritt der Nutzer seine Ansprüche gegen den Endkunden aus dem einer Garantierten Buchung zugrunde liegenden Beherbergungsvertrag ab. Zur Einziehung der entsprechenden Forderung bleibt der Nutzer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Anbieters, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Anbieter ist jedoch berechtigt, als Sicherheitsleistung eine Kreditkarte des Endkunden in Höhe des Abtretungsbetrages zu belasten. Der Anbieter verpflichtet sich hierbei, die Forderung nicht endgültig einzuziehen, solange der Endkunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und die Unterkunft in Anspruch nimmt, und die Sicherheit nach Erfüllung der genannten Voraussetzungen freizugeben. Anderenfalls kann der Anbieter die Forderung einziehen und vom Nutzer verlangen, ihm gegenüber alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Der Anbieter verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Nutzers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Anbieter.
§ 7 Pflichten der Nutzer
7.1 Eine Ausschreibung darf nicht erfolgen, wenn
7.1.1 Angaben so unvollständig sind, dass sich Gegenstand und Preis nicht bestimmen lassen;
7.1.2 die Ausschreibung, das Angebot oder die Durchführung des Vertrages nach der jeweils für den intendierten Vertrag maßgeblichen Rechtsordnung gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen würde. Der Anbieter ist berechtigt, eine solche Ausschreibung unverzüglich vom Marktplatz zu entfernen.
7.2 Unterkünfte oder Dienstleistungen, die nur gegen einen gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis bereitgestellt werden dürfen, dürfen auf dem Marktplatz nur angeboten und nachgefragt werden, wenn das Erfordernis des Nachweises in die Ausschreibung aufgenommen wurde und die Leistung des Nutzers nur gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis erfolgt.
7.3 Der Anbieter verpflichtet sich, im Verhältnis zum Endkunden Allgemeine Geschäftsbedingungen zu vereinbaren, die hinsichtlich der Rechte des Gastgebers nicht hinter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag (AGBH, herausgegeben vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V.) zurückbleiben.
§ 8 Haftung des Anbieters
8.1 Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für einfache Fahrlässigkeit jedoch nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person. Die Haftung für Folgeschäden ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit, mit Ausnahme von Lebens-, Körper- und Gesundheitsverletzungen, auf die Höhe der vertragsmäßigen Vergütung begrenzt.
8.2 Für vom Anbieter nicht verschuldete Störungen innerhalb des Leitungsnetzes übernimmt der Anbieter keine Haftung.
8.3 Für den Verlust von Daten haftet der Anbieter nach Maßgabe der vorstehenden Absätze nur dann, wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des Nutzers nicht vermeidbar gewesen wäre.
8.4 Die Haftung erstreckt sich nicht auf Beeinträchtigungen des vertragsgemäßen Gebrauchs der von dem Anbieter auf dem Marktplatz erbrachten Leistungen, die durch eine unsachgemäße oder fehlerhafte Inanspruchnahme durch den Nutzer verursacht worden sind.
8.5 Soweit über den Marktplatz eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Webseiten, Dienste Dritter etc., z. B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks gegeben ist, haftet der Anbieter weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, noch für den Inhalt derselben. Insbesondere haftet der Anbieter nicht für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
8.6 Die Haftung des Anbieters nach § 7 TKV ist wie folgt begrenzt: Verstößt der Anbieter bei der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit schuldhaft gegen das Telekommunikationsgesetz, gegen eine aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung oder gegen eine Anordnung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post und bezweckt die Vorschrift oder die Verpflichtung den Schutz des Auftraggebers, so ist die Haftung für Vermögensschäden auf 12.500,- Euro beschränkt. Gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten ist die Haftung des Anbieters auf zehn Millionen Euro, jeweils je schadenverursachendes Ereignis begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren aufgrund des selben Ereignisses zustehen, die Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung der Höhe nach entfällt, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde.
8.7 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
§ 9Fremde Inhalte, Viren
9.1 Den Nutzern ist es untersagt, Inhalte (z. B. durch Links oder Frames) auf dem Marktplatz einzustellen, die gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ferner ist es ihnen untersagt, Inhalte einzustellen, die Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechte, verletzen.
9.2 Der Anbieter macht sich fremde Inhalte unter keinen Umständen zu Eigen. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung der Inhalte für eigene Zwecke nach 10.7.
9.3 Der Anbieter behält sich vor, fremde Inhalte zu sperren, wenn diese nach den geltenden Gesetzen strafbar sind oder erkennbar der Vorbereitung strafbarer Handlungen dienen
9.4 Der Nutzer wird den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen den Anbieter wegen der Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen auf Grund der vom Nutzer eingestellten Angebote und/oder Inhalte geltend machen. Der Nutzer übernimmt diesbezüglich auch die Kosten der Rechtsverteidigung des Anbieters einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten.
§ 10Sonstige Pflichten des Nutzers
10.1 Der Nutzer ist verpflichtet,
10.1.1 die erforderlichen Datensicherungsvorkehrungen während der gesamten Vertragslaufzeit einzurichten und aufrechtzuerhalten. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf den sorgfältigen und gewissenhaften Umgang mit Logins und Passwörtern;
10.1.2 in seinem Bereich eintretende technische Änderungen dem Anbieter umgehend mitzuteilen, wenn sie geeignet sind, die Leistungserbringung oder die Sicherheit des Marktplatzes des Anbieters zu beeinträchtigen;
10.1.3 bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf den Marktplatz mitzuwirken, soweit diese Mitwirkung durch den Nutzer erforderlich ist;
10.2 Der Nutzer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise des Marktplatzes gefährden oder stören, sowie nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt ist. Weiterhin muss er unter Anwendung aller zumutbaren Sorgfalt dafür Sorge tragen, dass seine über den Marktplatz übertragenen Informationen und eingestellten Daten nicht mit Viren, Würmern oder Trojanischen Pferden behaftet sind. Der Nutzer verpflichtet sich, dem Anbieter alle Schäden zu ersetzen, die aus der Nichtbeachtung dieser Pflichten entstehen und darüber hinaus den Anbieter von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Anwalts- und Gerichtskosten, freizustellen, die diese auf Grund der Nichtbeachtung dieser Pflichten durch den Nutzer gegen den Anbieter geltend machen.
§ 11Datensicherheit und Datenschutzerklärung
11.1 Die Server des Anbieters sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch Firewalls, gesichert; dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr besteht, dass übermittelte Daten im Übertragungsweg abgehört werden können. Dies gilt nicht nur für den Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen, sondern auch für das integrierte Nachrichtensystem sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung des Marktplatzes übermittelten Daten wird daher nicht gewährleistet.
11.2 Der Nutzer willigt darin ein, dass der Anbieter Informationen und Daten über den Verlauf von Geschäftsabschlüssen sowie das Verhalten von Nutzern und Endkunden bei der Durchführung dieser Transaktionen in anonymisierter Form speichert und ausschließlich in dieser anonymisierten Form für Marketingzwecke, z. B. für die Erstellung von Statistiken und Präsentationen, nutzen darf.
11.3 Der Anbieter ist berechtigt, während der Laufzeit dieses Vertrages die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung vom Nutzer erhaltenen Daten unter Beachtung der Vorgaben der anwendbaren Datenschutzbestimmungen zu bearbeiten und zu speichern. Im Einzelnen willigt der Nutzer darin ein, dass der Anbieter
11.3.1 die vom Nutzer im Rahmen des Zulassungsantrags gemachten Angaben zu Unternehmensdaten, Rechnungsdaten und Ansprechpartnern des Nutzers sowie entsprechende vom Nutzer mitgeteilte Aktualisierungen speichert und bearbeitet;
10.3.2 die vom Nutzer im Zusammenhang mit der von ihm gewünschten Firmenpräsentation im Handelsbereich unter Verwaltung selbstständig in den Marktplatz eingepflegten Daten speichert und im öffentlichen und geschlossenen Bereich des Marktplatzes für andere registrierte und nicht registrierte Nutzer zum Abruf bereit hält;
11.3.3 die im Verlauf der Transaktionen gegebenenfalls verwendeten personenbezogenen Daten speichert und diese an andere Nutzer weiterleitet und für andere registrierte und nicht registrierte Nutzer zum Abruf bereit hält;
11.3.4 nicht personenbezogene Daten über den Inhalt der Transaktionen speichert und an andere Nutzer weiterleitet und für andere registrierte und nicht registrierte Nutzer zum Abruf bereit hält.
11.4 Die über die zuvor genannte Verwendung hinausgehende weitere Verwendung personenbezogener Daten bedarf der gesonderten Einwilligung des Nutzers. Der Nutzer ist berechtigt, seine gemäß 9.3 erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, soweit er hiermit in die Verwendung personenbezogener Daten eingewilligt hat
11.4.1 Der Anbieter wird im Übrigen alle den Nutzer betreffenden Daten, die von diesem als vertraulich gekennzeichnet werden, vertraulich behandeln und nur nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen verwenden. Der Anbieter behält sich vor, hiervon abzuweichen, wenn er auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen Daten des Nutzers offen legen muss.
11.4.2 Mit der Zulassung gemäß 3.2 übernimmt der Nutzer gegenüber dem Anbieter und allen anderen Nutzern die Gewähr, dass bezüglich der von ihm übertragenen Daten die datenschutzrechtlichen Erfordernisse durch den Nutzer eingehalten wurden und stellt den Anbieter von jeglichen Ansprüchen, auch öffentlich-rechtlicher Natur, frei.
11.4.3 Mit der Zulassung gem. 3.2 räumt der Nutzer dem Anbieter das nicht ausschließliche, zeitlich unbefristete, übertragbare und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die vom Nutzer in die Seite eingestellten Inhalte, insbesondere Bilder und Grafiken, an anderer Stelle des Marktplatzes für eigene Zwecke zu nutzen.
§ 12Abtretung und Aufrechnung
12.1 Eine teilweise oder vollständige Übertragung der Rechte des Nutzers aus dem Vertrag mit dem Anbieter auf Dritte ist ausgeschlossen.
12.2 Zur Aufrechnung gegenüber dem Anbieter ist der Nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderungen berechtigt.
§ 13Vertragsdauer
13.1 Soweit sich aus dem diesem Vertrag zugrunde liegenden Angebot nichts anderes ergibt, wird der diesen Nutzungsbedingungen zugrunde liegende Vertrag auf eine Dauer von 12 Monaten geschlossen. Er beginnt mit der Zulassung durch den Anbieter gem. §3.
13.2 Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn er nicht zuvor unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Vertragsende gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
13.3 Jede Partei hat das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist für den Anbieter insbesondere:
13.3.1 der Verstoß eines Nutzers gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, der auch nach Fristsetzung nicht beseitigt wird;
13.3.2 die deliktische Handlung eines Nutzers oder der Versuch einer solchen, z. B. Betrug;
13.3.3 der Verzug des Nutzers mit der Zahlungspflicht gemäß der vom Nutzer gemäß 3.2 und 3.3 zu leistenden Zahlung um mehr als sechs Wochen;
13.3.4 andauernde Betriebsstörungen infolge von höherer Gewalt, die außerhalb der Kontrolle von Anbieter liegen, wie z.B. Naturkatastrophen, Brand, unverschuldeter Zusammenbruch von Leitungsnetzen;
13.4 Im Falle der vom Anbieter ausgesprochenen Kündigung ist dieser berechtigt, einen Betrag in Höhe von 75% der Summe aller Entgelte, die der Nutzer während der vertragsgerechten Laufzeit bei zeitgleicher fristgerechter Kündigung noch hätte entrichten müssen, zu verlangen, falls der Nutzer nicht nachweist, dass dem Anbieter überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden wesentlich niedriger ist als dieser Betrag.
13.5 Kündigungserklärungen bedürfen der Textform.
§ 14Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
14.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
14.2 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Offenbach am Main. Der Anbieter ist daneben berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu klagen.
14.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
Erstellt von Rechtsanwalt Dr. Tim Becker, lindemannpartner.de

 

Quickmenü

  Apartment suchen
  Meine Favoriten
  Voeg accommodatie
  Inlogcode